دوره و شماره: دوره 7، شماره 1 - شماره پیاپی 8، شهریور 1401، صفحه 9-168