تحلیل تربیتی احکام فقهی زن و خانواده از منظر آیت الله محسنی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استاد جامة الصطفی العالمیة، پژوهشگاه بین المللی، گروه اخلاق وتربیت اسلامی

چکیده

مقاله حاضر با موضوع «تحلیل تربیتی احکام فقهی زن و خانواده» مبتنی بر متون دینی و یافته های علوم جدید و با رویکرد تربیتی، به منظور تبیین احکام فقهی مربوط به زن و خانواده از منظر آیت الله محسنی به رشته تحریر درآمده است. در این مقاله از روش توصیفی- تحلیلی استفاده شده که با مراجعه به منابع مورد نیاز، فیش برداری، گردآوری و تجزیه و تحلیل اطلاعات در فضای کتاب خانه به مرحله اجرا در آمده است. هدف عمده مقاله تبیین دیدگاه آیت الله محسنی در حوزه-های پیش گفته و تحلیل آنها از نظر تربیتی است که با زبان ساده و سلیس تحریر یافته است. در این مقاله بعد از تبیین مفاهیم کلیدی و بیان امور کلی مربوط به موضوع، رویکردهای نظری در مورد زن و خانواده بررسی شده که عبارتند از رویکرد فیمینستی، رویکرد افراطی و رویکرد اعتدالی. دیدگاه آیت الله محسنی جزو رویکرد سوم قرار گرفته است. سپس احکام فقهی زن و خانواده مطرح شده است. این احکام در حوزه تفاوتهای زن و مرد، تعدد زوجات، روابط زن و شوهر، تحصیل زنان شوهر دار و ورود زنان به مسائل اجتماعی مورد واکاوی قرار گرفته و هر کدام با استناد به کلمات آیت الله محسنی به صورت مستقل مورد بحث و تحلیل تربیتی قرار گرفته است.

کلیدواژه‌ها