اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

احمد احمدی تبار

فقه و اصول استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم

fka.journalsmiu.ac.ir
0912000000

سردبیر

سید منذر حکیم

فقه و اصول استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم/ رئیس پژوهشکده الذریه النبویه

mon953yahoo.com
0912000000

جانشین مدیرمسئول

سید محمود مرتضوی هشترودی

فقه و حقوق خانواده استاد سطح عالی و خارج حوزه علمیه قم

civilica.com/p/119111/
fka.journalsmiu.ac.ir
09125624335
0000-0003-1735-6217

جانشین سردبیر

علی محمد ابوالحسنی

فقه و حقوق خانواده استاد حوزه و دانشگاه

mmmgmail.com

سردبیر اجرایی

محمد علی فاضلی

فقه خانواده سطح 4 فقه خانواده

fka.journalsmiu.ac.ir
0912000000

اعضای هیات تحریریه

احمد احمدی تبار

فقه و اصول استاد سطح عالی حوزه علمیه قم

fka.journalsmiu.ac.ir
0912000000

جواد حبیبی تبار

فقه و اصول دانشیار جامعه المصطفی العالمیه/ استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم

feqhvaqaza.com/
javadhabibitabaryahoo.com
09120000000

سید محمود مرتضوی هشترودی

فقه و حقوق خانواده استاد سطح عالی و خارج حوزه علمیه قم

civilica.com/p/119111/
mortazavi55870gmail.com
09125624335
0000-0003-1735-6217

سید منذر حکیم

فقه و اصول استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم

mon953yahoo.com
0912000000

سید ابوالحسن توفیقیان

فقه و اصول مدرس حوزه و دانشگاه/ معاون آموزش و پژوهش مجتمع فقه حقوق و قضای اسلامی

tofighiangmail.com
09120000000

حمیدرضا محمدی

فقه و اصول استادیار گروه معارف دانشگاه /

h.mohammadigmail.com
09120000000

علی محمد ابوالحسنی

سبک زندگی/ مطالعات زن و خانواده سطح4 سبک زندگی/ دکترای فقه خانواده

ali.abolhasani20gmail.com
091200000000

ذبیح الله فاضل نوری

فقه و اصول استاد دانشگاه / معاون موسسه ملت ابراهیم

zabihollah.noorgmail.com
09128547026

جلال عراقی

فقه و اصول استاد حوزه و دانشگاه

eraghi-jalalgmail.com
09127513015

سید سکندر کاظم تقوی

فقه خانواده محقق و مبلغ بین الملل خانواده/ مدیر موسسه تحقیقات رسانه ای فجر

sksekandargmail.com

مجید کافی

فقه و اصول دانشجوی دکترای فقه خانواده

mkafigmail.com
09122517798

دبیر تحریریه

ذبیح الله فاضل نوری

فقه و حقوق خانواده مدیر موسسه امت ابراهیم

mmmgmail.com