اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

سید منذر حکیم

فقه و اصول استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم/ رئیس پژوهشکده الذریه النبویه

mon953yahoo.com
0912000000

جانشین مدیرمسئول

دکتر سید محمود مرتضوی هشترودی

فقه و اصول استاد سطح عالی و خارج حوزه علمیه قم

civilica.com/p/119111/
fka.journalsmiu.ac.ir
09125624335
0000-0003-1735-6217

سردبیر

احمد احمدی تبار

فقه و اصول استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم

fka.journalsmiu.ac.ir
0912000000

جانشین سردبیر

دکتر علی محمد ابوالحسنی

فقه و حقوق خانواده استاد حوزه و دانشگاه

mmmgmail.com

سردبیر اجرایی

محمد علی فاضلی

فقه خانواده سطح 4 فقه خانواده

fka.journalsmiu.ac.ir
0912000000

اعضای مشورتی هیات تحریریه

احمد احمدی تبار

فقه و اصول استاد سطح عالی حوزه علمیه قم

fka.journalsmiu.ac.ir
0912000000

جواد حبیبی تبار

فقه و اصول دانشیار جامعه المصطفی العالمیه/ استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم

feqhvaqaza.com/
javadhabibitabaryahoo.com
09120000000

سید منذر حکیم

فقه و اصول استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم

mon953yahoo.com
0912000000

سید محمد واعظ موسوی

فقه و اصول استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم

vaezmousavi.ir/
anjomaneertebatatgmail.com
09120000000

اعضای هیات تحریریه

دکتر سید ابوالحسن توفیقیان

فقه و اصول مدرس حوزه و دانشگاه/ معاون آموزش و پژوهش مجتمع فقه حقوق و قضای اسلامی

tofighiangmail.com
09120000000

دکتر سید امیر سخاوتیان

فقه و اصول/ فلسفه استاد حوزه و دانشگاه /

igmail.com
09120000000

دکتر سید محمود مرتضوی هشترودی

فقه و اصول استاد سطح عالی و خارج حوزه علمیه قم

civilica.com/p/119111/
mortazavi55870gmail.com
09120000000
0000-0003-1735-6217

دکتر حمیدرضا محمدی

فقه و اصول استادیار گروه معارف دانشگاه /

h.mohammadigmail.com
09120000000

علی محمد ابوالحسنی

سبک زندگی/ مطالعات زن و خانواده سطح4 سبک زندگی/ دکترای فقه خانواده

ali.abolhasani20gmail.com
091200000000

دکتر ذبیح الله فاضل نوری

فقه و اصول استاد دانشگاه / معاون موسسه ملت ابراهیم

zabihollah.noorgmail.com
09128547026

دکتر مجید کافی امامی

فقه و اصول دانشجوی دکترای فقه خانواده

mkafigmail.com
09122517798

دکتر جلال عراقی

فقه و اصول استاد حوزه و دانشگاه

eraghi-jalalgmail.com
09127513015

اعضای هیات تحریریه بین المللی

دکتر سید سکندر کاظم تقوی

فقه خانواده محقق و مبلغ بین الملل خانواده/ مدیر موسسه تحقیقات رسانه ای فجر

sksekandargmail.com

دبیر تحریریه

دکتر ذبیح الله فاضل نوری

فقه و حقوق خانواده مدیر موسسه امت ابراهیم

mmmgmail.com