تاثیر الگوها بر دختران در نظام تربیتی اسلام با تکیه بر آموزه های دین

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد سطوح عالی حوزه علمیه قم

2 طلبه سطح3 رشته اخلاق و تربیت اسلامی، مرکز تربیت مدرس حضرت صدیقه کبری(س)_واحد قم

3 طلبه سطح3 رشته مدرسی ادبیات عربی، مرکز تربیت مدرس حضرت صدیقه کبری(س)_واحد قم

چکیده

یکی ازروش های تربیتی زندگی، داشتن الگواست.وجود الگوی خوب به عنوان راهنما، انسان را بر سر دوراهی های زندگی در انتخاب درست یاری می رساند.
و از آنجایی که جوانان، بالاخص دختران، تحت تاثیر انگیزه های روانی نیازمند سرمشق اند، لذا خداوند ضمن توجه ویژه به دختران و رشد وتعالی شان، به جهت اینکه مادران آینده و مربیان تاثیر گذار بر جامعه بشری اند، با ارائه الگوها و شاخص های متعالی انسانیت، زنان و دختران را به پیروی از سیره عملی و نظری این الگوها دعوت می نماید تا از هدایت فکری و مراقبت های ویژه برخوردار باشند. در این پژوهش ضمن بررسی ضرورت وجود الگوها برای دختران در نظام تربیتی اسلام، کارکردهای مثبت و منفی الگوهای خوب و بد در تربیت دختران بررسی و شاخصه های شناسایی شان از منظرآموزه های دینی، بررسی و ارائه شده است.
از این روپژوهش حاضر، در این راستا، به بررسی اهمیت وجود الگو برای دختران، تبیین تاثیر الگوهای خوب و پیامدهای پیروی از الگوهای بد در نظام تربیتی اسلام با تکیه بر آموزه های دینی پرداخته است.
فرضیه پژوهش حاضر این است که نمایش الگوهای انسانی صالح، در پیش گیری ازانحرافات بسیار موثر، و از هر حیث سودمند می باشد وتا زمانی که الگوهای ناشایست به ترویج فساد در جامعه مشغولند، نمی توان انتظار داشت تا افراد آن جامعه به سعادت و فلاح دست یابند.
نتیجه حاصل از این پژوهش، ضمن تایید فرضیات فوق، گویای آن است که الگوهای برتر،با ایجاد تحول در گرایشات و روند فکری، و با ایجاد جو ایمانی و صلاح، مانع از تباهی افراد جامعه می شوند.در مقابل الگوهای بد با ایجاد چالشهای فکری و شکستن قبح گناه، به ترویج فساد و انحراف افراد و باتبع دختران در جوامع پرداخته، زمینه های عقب گرد جوامع را فراهم می آوند.

کلیدواژه‌ها