اعضای هیات تحریریه

اعضای هیات تحریریه

دکتر سید محمود مرتضوی هشترودی

فقه و اصول استاد سطح عالی و خارج حوزه علمیه قم

civilica.com/p/119111/
mortazavi55870gmail.com
09120000000
0000-0003-1735-6217