بررسی روابط زن در اجتماع از منظر فمینیسم

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد سطوح عالی حوزه علمیه قم

2 دانشجوی دکترای فقه و مبانی حقوق دانشگاه آزاد واحد تحقیقات تهران و استاد دانشگاه

3 دانشجوی دکتری دوره هفتم مدیریت راهبردی فرهنگی دانشگاه و پژوهشگاه عالی دفاع ملی و مدرس دانشگاه‌های افسری ارتش

چکیده

از آنجا که ورود فمینیسم در عرصه ی جوامع به تغییراتی  در سطح فرهنگی منجر می شود و خصوصا با توجه به این تغییرات و تاثیرات به طور مستقیم نظام اساسی ترین واحد اجتماعی یعنی خانواده را دست خوش تغییر و تحول می سازد،لذا کارشناسی و نقد و بررسی نظریات فمینیستی خصوصا روابط زنان در  اجتماع  ضرورتی غیر قابل انکار است. در این مقاله با بررسی انواع گرایش های فمینیست ها  و بیان ﻧﻈﺮات آنها  در ﻣﻮرد ﻣﺴﺎﺋﻞ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ - اﻗﺘﺼﺎدى، ﻋﻠﻤﻲ و ﭘﮋوﻫﺸﻲ، سیاﺳﻲ زﻧﺎن، ﺧﺎﻧﻮاده، ﻣﺎدرى و ﺗﻮلید ﻣﺜﻞ و ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺟﻨﺴﻲ با روش کتابخانه ای توصیفی، تحلیلی و تطبیقی، متذکر شدیم که ﺷﺎﻳﺪ قبول این نظرات  در ﻳﻚ ﻧﮕﺎه ﺳﻄﺤﻲ و ﮔﺬرا ﺟﺎﻟﺐ و ﻳﺎ ﺑﻪ ﻧﻔﻊ زﻧﺎن ﺑﻪ ﺷﻤﺎر آﻳﺪ اﻣﺎ در ﭘﺲ این  ﻧﻈﺮﻳﺎت  ﻇﻠﻢ ﺑﻪ زﻧﺎن ﺑﺎ ﻧﺎم ﺑﺮاﺑﺮى، ﺗﻌﺮض ﺑﻪ ﻣﺬاﻫﺐ و ادﻳﺎن ﺑﺎ ﻧﺎم آزادى ﺑﻲ  قید و ﺑﻨﺪ، ﺗﻌﺮض ﺑﻪ ﺣﺎﻛﻤﺖ ﻣﻠﻲ و ﺑﺎز ﺷﺪن زمینه دﺧﺎﻟﺖ ﺧﺎرﺟﻲ، ﺗﻌﺮض ﺑﻪ ﻧﻬﺎد ﻣﻘﺪس ﺧﺎﻧﻮاده، ﺗﻌﺮض ﺑﻪ ﺣﻘﻮق ﻛﻮدﻛﺎن ﺑﺎ ﺳﻘﻂ جنین و ﺧﻮد دارى از ﻣﺎدرى، ﺗﻌﺮض ﺑﻪ اﺧﻼق ﺑﺎ اﺻﺎﻟﺖ دادن ﺑﻪ ﻟﺬاﺋﺬ و ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﺎدى و ﻓﺮدى و ﮔﺴﺘﺮش ﻓﺤﺸﺎء و ﺧﻮد ﻓﺮوﺷﻲ زﻧﺎن، ﻋﺪم امنیت اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ، ﻛﺎﻫﺶ ازدواج، سیرﺻﻌﻮدى ﻃﻼق، رواج ﻫﻤﺠﻨﺲ ﺑﺎزى، ﻣﺮگ ﻣﺮداﻧﮕﻲ و... ﻧﻬﻔﺘﻪ اﺳﺖ و 5 مورد از پیامدهای قبول نظریات فمینیست ها از قبیل،انقلاب جنسی،مرگ مردانگی،پدران غائب،ﻓﺮزﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﻨﺰﻟﻪ ﺷﻬﺮوﻧﺪ دوﻟﺖ و نادیده گرفتن ارزش های زنانه بیان کردیم.

کلیدواژه‌ها