اعضای هیات تحریریه

جانشین مدیرمسئول

دکتر سید محمود مرتضوی هشترودی

فقه و اصول استاد سطح عالی و خارج حوزه علمیه قم

civilica.com/p/119111/
fka.journalsmiu.ac.ir
09125624335
0000-0003-1735-6217