اعضای هیات تحریریه

اعضای مشورتی هیات تحریریه

جواد حبیبی تبار

فقه و اصول دانشیار جامعه المصطفی العالمیه/ استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم

feqhvaqaza.com/
javadhabibitabaryahoo.com
09120000000